Home    |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Dil, Edebiyat ve Kültürbilim Çalışmalarında Disiplinlerarası Yaklaşımlar Üzerine
(On Interdisciplinary Approaches in Language, Literature and Cultural Sciences )

Author : Cüneyt AKIN    
Type : Research Article
Published in : 1
Number : 2020/1
Page : 13-21
    


Abstract in Turkish

19. yüzyılda ilkeleri belirlenerek sistemleştirilen sosyal bilimler, doğa bilimleri temelinde inşa edilmiştir. Söz konusu bilim alanının içinde yer alan dil, edebiyat ve kültürbilim çalışmaları, kendi içerisinde doğrudan ya da dolaylı bağlantıları olan bilim dallarıdır. Doğa bilimleriyle dahi dolaylı olarak (örn. dil, entropi) bağlantısı olan bu bilim dalları, çeşitli disiplinlerarası çalışmalara konu olmakta ve kendi alanları içinde epistemolojik ve yöntemsel farklılaşmaları ortaya koymaktadırlar. Bunun örneklerini, termodinamik yasaları ile kanunları birebir örtüşen, entropi yöntemi ile modelleme yapılabilen dil metinleri, bir dînî-felsefî yaklaşım olan hermenötik, kültürbilimin dil boşluğu teorisi (lacuna) gibi çalışma alanları göstermektedir. Dil, edebiyat ve kültürbilim çalışmalarında disiplinlerarasılığın iki yönlü gerçekleştiği, birincisinin bu disiplinlerin kendi aralarında, ikincisinin ise diğer disiplinlerle olduğu ve bu disiplinlerarasılığın hem epistemolojik hem de yöntemsel düzeyde olduğu görülmektedir. Birden fazla disiplin alanını bir araya getirerek yapılacak söz konusu çalışmalar, klasik ve şabloncu bilim yaklaşımlarına son vererek, ayrıca bilim dallarının kendi içerisinde çözemediği ya da açıklamakta yetersiz kaldığı bilimsel verileri ve açığa çıkaracaktır. Çalışmada, yukarıda sıraladığımız bilim alanlarında yapılmış disiplinlerarası çalışmalardan yola çıkılarak, ilgili bilim alanlarının kullandıkları mevcut yöntemlere yenilerini eklemek ve epistemolojik, yani disiplinlere ilişkin kavram, yöntem ve teorileri farklılaştırmak ya da söz konusu çalışmalarda kullanılan disiplinlerarası yöntemlerin daha sık kullanılmasını sağlamak olacaktır.Anahtar Kelimeler

Dil, edebiyat, kültürbilim, disiplinlerarası, sosyal bilim.Abstract

Social sciences, whose principles were determined and systematized in the 19th century, were built on the basis of natural sciences. The language, literature and cultural science studies within the said science field are the branches of science that have direct or indirect connections within themselves. These branches of science, which have an indirect (eg language, entropy) connection even with natural sciences, are subject to various interdisciplinary studies and reveal epistemological and methodological differences within their own fields. Examples of this are areas of study, such as language texts, which overlap with the laws of thermodynamics and modeling with the entropy method, hermenic, cultural language linguistic theory (lacuna), which is a religious-philosophical approach. In language, literature and cultural studies, it is seen that interdisciplinary takes place in two ways, the first is among these disciplines, and the second is with other disciplines and this interdisciplinary level is both epistemological and methodological. These studies, which will be carried out by combining more than one discipline, will put an end to classical and templateist science approaches, and also reveal scientific data that science disciplines cannot solve or are unable to explain. Based on the interdisciplinary studies in the fields of science listed above, the study will include adding new ones to the existing methods used by the relevant fields of science, and differentiating the concepts, methods and theories related to epistemological, that is, ensuring the use of interdisciplinary methods more frequently.Keywords

Language, literature, cultural science, interdisciplinary, social science.

Advanced Search


Announcements/CFP


Address :İstiklal Mahallesi, Duru Sokak, Duru Apartmanı, Nu: 8/4 Odunpazarı / Eskişehir / TÜRKİYE
Telephone :0222 2393750 / 2350 Fax :0222 2291418
Email :dadadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri