Home    |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Dil, Edebiyat ve Kültürbilim Çalışmalarında Disiplinlerarası Yaklaşımlar Üzerine

19. yüzyılda ilkeleri belirlenerek sistemleştirilen sosyal bilimler, doğa bilimleri temelinde inşa edilmiştir. Söz konusu bilim alanının içinde yer alan dil, edebiyat ve kültürbilim çalışmaları, kendi içerisinde doğrudan ya da dolaylı bağlantıları olan bilim dallarıdır. Doğa bilimleriyle dahi dolaylı olarak (örn. dil, entropi) bağlantısı olan bu bilim dalları, çeşitli disiplinlerarası çalışmalara konu olmakta ve kendi alanları içinde epistemolojik ve yöntemsel farklılaşmaları ortaya koymaktadırlar. Bunun örneklerini, termodinamik yasaları ile kanunları birebir örtüşen, entropi yöntemi ile modelleme yapılabilen dil metinleri, bir dînî-felsefî yaklaşım olan hermenötik, kültürbilimin dil boşluğu teorisi (lacuna) gibi çalışma alanları göstermektedir. Dil, edebiyat ve kültürbilim çalışmalarında disiplinlerarasılığın iki yönlü gerçekleştiği, birincisinin bu disiplinlerin kendi aralarında, ikincisinin ise diğer disiplinlerle olduğu ve bu disiplinlerarasılığın hem epistemolojik hem de yöntemsel düzeyde olduğu görülmektedir. Birden fazla disiplin alanını bir araya getirerek yapılacak söz konusu çalışmalar, klasik ve şabloncu bilim yaklaşımlarına son vererek, ayrıca bilim dallarının kendi içerisinde çözemediği ya da açıklamakta yetersiz kaldığı bilimsel verileri ve açığa çıkaracaktır. Çalışmada, yukarıda sıraladığımız bilim alanlarında yapılmış disiplinlerarası çalışmalardan yola çıkılarak, ilgili bilim alanlarının kullandıkları mevcut yöntemlere yenilerini eklemek ve epistemolojik, yani disiplinlere ilişkin kavram, yöntem ve teorileri farklılaştırmak ya da söz konusu çalışmalarda kullanılan disiplinlerarası yöntemlerin daha sık kullanılmasını sağlamak olacaktır.Keywords

Dil, edebiyat, kültürbilim, disiplinlerarası, sosyal bilim.


References

Akın, C., Saraçlı S., (2014), Intertextual Comparıson Of Turkish Dialects via Entropy Approximation, Entropi Yaklaşımıyla Türk Lehçeleri Üzerinde Metinlerarası Bir Karşılaştırma, Turkish Studies (Elektronik), Vol. 9, No. 12, Pp. 1–7, Sep. Ankara.

Dağtaşoğlu, A., E., (2016). Sosyal Bilimlerin Epistemolojik Temelleri Üzerine, Kutadgubilig Felsefe – Bilim Araştırmaları Dergisi, Aralık, İstanbul.

Değirmenci, K., (2011). Sosyal Bilimlerde Disiplinlerarasılığı ve Disipliner Ayrımları Yeniden Düşünmek, Akdeniz Üniversitesi İletişim Bilimleri Dergisi.

Jacops, H., H., (1989). The Growing Need For İnterdisciplinary Curriculum Content, U.S. Department of Education.

Mary J., (1996). Discrepant Dislocations: Feminism, Theory, and Postcolonial Histories, Berkeley, CA: University of California Press.

Köroğlu, C. Z., Köroğlu, M., A., (2016). Bilim Kavramının Gelişimi ve Günümüz Sosyal Bilimleri Üzerine, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.25, s.1-15.

Simard, J., C., (2003). Epistemoloji, (çev. Ramazan Adıbelli) Bilimname: Düşünce Platformu, 2. cilt: I, sayı: 2, s. 13-21.

Solak, Ö., (2016). Edebiyat Biliminin Disiplinlerarası İmkânları, Ankara: Pegem Akademi Yayınları, 2. Baskı.

Töreci E., (1978). Özdevimsel Olarak Türetilen Türkçe Metin Örnekleri, Bilişim’78, Bildiriler, Ankara, s.166-174.

Wallerstein, I., (1996). Open the Social Sciences: Report of the Gulbenkian Commission on the Restructuring of the Social Sciences. Stanford: Stanford University Press.

Yolaçan S¸., (2005). Farklı Dillerin Entropi ve I·nformasyon Teorisi Açısından I·statistiksel Özellikleri, Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskis¸ehir.


Advanced Search


Announcements/CFP


Address :İstiklal Mahallesi, Duru Sokak, Duru Apartmanı, Nu: 8/4 Odunpazarı / Eskişehir / TÜRKİYE
Telephone :0222 2393750 / 2350 Fax :0222 2291418
Email :dadadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri